نقش ایمان در زندگی انسان
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٦   کلمات کلیدی: ایمان ،زندگی

نقش ایمان در زندگی انسان چیست؟

شما اگر وارد منزلی شدیدکه می دانید این


شما اگر وارد منزلی شدید که می دانید این خانه نه صاحبی دارد نه حسابی نه دوربینی دارد و نه کنترلی هیچ دلیلی برای نظم و دقت و انضبات در کارهای شما نیست در خانه رها ما هم رها هستیم و هر چه ریخت و پاش نکنیم و نفس خود را کنترل کنیم ضرر کرده ایم.

ولی اگر بدانیم که این خانه صاحبی و حسابی دارد و تمام رفتار ما زیر نظر اوست به گونه ای دیگر زندگی خواهیم کرد اگر ایمان بیاوریم که این هستی  صاحبی دارد به نام خدای حکیم و حسابی در کار است به نام معاد و برای تمام رفتار گفتار و افکار ما پاداش و کیفری هست ما نیز حساب کار خود را میکنیم و خواسته های نفس سرکش را مهار می کنیم زیرا می دانیم به حساب تمام کارهای  خیر و شر ما رسیدگی می شود و خداونددر کمین ماست.